top of page
9789865560911_b8

中級越南語會話
(隨書附北越 / 南越朗讀音檔QR Code,以及練習題解答QR Code)


作者:黎氏仁(Lê Thị Nhâm)
 
出版社:瑞蘭國際有限公司
 
出版日期:2022/10/20
 
ISBN:978-986-5560-91-1
 
類別:越南語學習
 
定價:600元

前往購買

dc7f6b5a14d2f5dd0f06d592a0dd6302.png
本書特色

本書特色

《中級越南語會話》為《初級越南語會話》的銜接教材,

以更深入、更多樣的內容,激發學生自然而然地說出越南語。

 

★本書專為中級越南語(B1-B2)程度的學習者量身打造,主題內容豐富實用,讓您全方位學習

 越南語!

 本書乃依照iVPT(International Vietnamese Proficiency Test,國際越南語能力認證檢定),以及CEFR(Common European Framework of Reference for Language,歐洲語言共同參考架構)之B1、B2程度,針對母語為華語之大學生與有心學習越南語的臺灣人編寫,並且經瑞蘭國際採訪編輯委員會,送專家學者審查通過出版,是一本完全掌握學習者程度,讓學習者能夠開心學、又學得扎實的中級實用越南語會話教材教材。內容如下:

 

Bài 1: Thuê nhà(租房)

Bài 2 : Điện ảnh(電影)

Bài 3: Thị thực và thủ tục hải quan(簽證及報關)

Bài 4: Quần áo và thời trang(服裝與時尚)

Bài 5: Ẩm thực(美食)

Bài 6: Hoạt động giải trí(休閒活動)

Bài 7: Quan hệ xã hội(社會關係)

Bài 8: Trách nhiệm(責任)

Bài 9: Tham quan(參觀)

Bài 10: Tôn giáo(宗教)

Bài 11: Đám cưới(婚禮)

Bài 12: Giao tiếp đa văn hóa(跨文化交流)

Bài 13: Sự hài lòng trong cuộc sống(生活中令人滿意的事情)

Bài 14: Sự kiện nổi bật(重大事件)

Bài 15: Vai trò của gia đình trong xã hội(家庭在社會中的角色)

Bài 16: Văn hóa vùng miền(地區文化)

 

 

★本書6大學習架構,讓您深入學習越南語,紮實打好中級越南語會話根基!

 全書16課,透過不同的會話主題,讓學習者認識越南文化、越南人民及其生活。此外,每一課利用6個初階語言學習技巧:「詞彙」、「文法」、「聽」、「說」、「讀」、「寫」,強化學習者學習語言的各項能力。只要跟著本書按部就班地學習,不僅能夠提升會話實力,同時還能增進語法,以及打下口語常用之詞彙基礎,並說出一口漂亮的越南語。

每課學習內容分別如下:

 

1. 個人意見:透過討論掌握課程主題

 此部分主要是為了活化學習者的思考,透過討論與回答問題,讓學習者掌握該課課程的主題。

 

2. 課前導讀:讓學習者了解更多越南的基本知識

 在第12~16課每課的一開始增加「導讀」區塊,是為了讓學習者了解更多越南的基本知識,並鼓

 勵學習者用越南語的思維開口說越南語。

 

 

3. 會話:透過對話討論各種主題

 每一課皆有1篇貼近越南實際生活的會話主題及對話內容,透過該主題及內容,可認識越南文化及

 相關知識。另有針對會話內容的問答題及是非題,讓學習者了解自己對會話內容的掌握程度,並

 練習用越南語表達想法。

 

4. 生詞:列舉會話中出現的詞彙

 列出會話中出現的生詞,並有中文翻譯輔助理解,可增加日常對話的詞彙量,並增加片語能力。

 

5. 文法:深入理解口語文法結構

 整理出會話中出現的各項文法,並有詳細解說及例句、中文翻譯。針對有特殊用法的文法句型另

 有詳細解說。

 

6. 實作練習:每一課皆有4項實作練習,協助學習者自行檢測學習成果

・口說練習:利用指定的詞彙及文法,依據情境練習口說,提升表達感受及想法的能力。

・詞彙運用:透過選出語意相近的詞彙等練習,一舉掌握詞彙,熟悉句型。

・聽力練習:透過聆聽音檔中的對話,提升掌握談話主題,理解對話內容的能力。

・寫作練習:利用所學的詞彙與語法,除了練習完成句子外,也加強描述自身經驗、發表對某一主

 題的看法、介紹美食及休閒活動等能力。

本書4大特色:

1. 依照iVPT(國際越南語能力認證檢定)〈中級〉,以及CEFR(歐洲語言共同參考架構)B1、B2等

 級之程度編纂內容,清楚掌握學習者所需。

 

2. 將重要且常用的文法、句型、生詞,結合越南實際生活,以不落俗套的方式呈現於課文中,讓文

 化元素自然而然融入語言學習,協助學習者打下扎實的基礎。

3. 並有「口說練習」、「詞彙運用」、「聽力練習」、「寫作練習」等全方位的實作練習,協助學

 習者將「聽」、「說」、「讀」、「寫」4大技能融會貫通。

4. 分別以「標準北方口音(河內)」及「標準南方口音(胡志明市)」錄製全書內容,深入越南,

 本書為最佳利器。

內容介紹

內容介紹

推薦序

 東南亞的經濟體在21世紀初已成為世界上增長最快的經濟體之一。2008年經歷了全球金融海嘯的慘痛教訓後,該地區各國為了爭取更多的外貿機會,開始轉變在製造業生產的網絡,尤其是越南的發展狀況,更令人刮目相看。在外資企業持續投資製造業的情況下,越南的經濟成長率持續攀升,並且在出口總額中,電子產業已超越紡織業,顯示出口部門的產業結構轉變。東南亞經濟體也在過去五年中呈現出驚人的增長,其GDP總和相當於世界第五大經濟體。

 臺灣與越南雖然沒有正式的外交關係,但是兩國在經貿、投資、教育、社會的交流上至為緊密。其中因婚姻移民來臺的越南籍配偶已達數萬人之多,跨國婚姻新生兒出生人數逐年攀升,所謂新住民的第二代尤屬越南最多,從國小到大學學生人數高達數十萬人,是不容小覷的族群。

 根據文化人類學家的觀點,語言作為文化的重要元素,不僅影響著一個人的思維方式和對生活世界的感知,更會影響一個人跨文化的交流能力。近代以來,語言更是文化的具體表現,透過語言的學習,不僅可以體會自己文化的內涵,同時也是跨文化認知和相互理解的有效管道。

 國立政治大學因應全球發展的趨勢,於2017年創立東南亞語言與文化學士學位學程,首先以越南語組為起始,將語言學習作為核心,以文化社會專業知識作為輔助,並以加強東南亞區域整體發展的概念為課程設計方向。在各位教師的努力下,將依序出版《初級越南語》、《中級越南語》、《高級越南語》三本教科書,以及搭配的三本《初級越南語會話》、《中級越南語會話》、《高級越南語會話》,提供學生與社會有興趣學習越南語的人士運用。內容豐富,系統完整。雖然不盡完美,還請有識先進不吝指教。

 

 

國立政治大學

東南亞語言與文化學士學位學程主任

劉心華

 

 

 

編著者序

 《中級越南語會話》是為國立政治大學東南亞語言與文化學士學位學程越語組二年級學生所編寫的教材,此書用來銜接《初級越南語會話》,期許以更深入、更多樣的內容激發學生自然而然地說出越南語。本書依照iVPT(International Vietnamese Proficiency Test,國際越南語能力認證檢定),以及CEFR(Common European Framework of Reference for Language,歐洲語言共同參考架構)B1、B2等級之程度編纂內容。本書共16課,教學約2學期,共144節課,288小時。

 

 《中級越南語會話》透過實際生活的對話,例如:海關手續、飲食、娛樂活動、多文化交流……,並介紹中級程度日常溝通用字與文法。每一課皆著重6項重點技能,分別為「詞彙」、「文法」、「聽」、「說」、「讀」、「寫」。除此之外,透過各課不同的主題,還能讓學生得以更加深入了解越南的文化、社會、教育、生活、制度。

 

 本書乃為臺灣主修越南語的學生量身打造,以可以讓學習者有效率地學好越南語的外語教學方式編寫,就是希望這本書能夠有助於越語教學者「好教學」與越語學習者「好學習」。而在編寫的過程中,筆者受到許多學程學生的幫助以及熱情的意見回饋,使得本書內容更加提升、更加適合學習。

 

 雖然筆者已盡力編寫,但想必仍有若干待改進之處,歡迎各界先進以及學生們提供意見回饋,讓本書更加完善。

 

 最後,要感謝國立政治大學、外語學院、東南亞語言與文化學士學位學程的長官們,以及莘莘學子們,謝謝您們使我的教學得以更加精進,以及促使我完成這本書。

 

編著者  黎氏仁

作者簡介

作者簡介

黎氏仁(Lê Thị Nhâm)

 

國立政治大學東南亞語言與文化學士學位學程專任助理教授

 

國立高雄科技大學工業工程與管理系(地區經濟研究)博士

國立高雄科技大學國際企業管理系碩士

越南胡志明技術師範大學(Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)經濟學系學士

 

 於2010年來臺灣攻讀碩、博士,並開啟了越南語教學之路。對臺越教育、東南亞發展及經濟有深入研究。研究領域包含「東南亞研究」、「東南亞經濟」、「越南移民」、「越南語教學」。主要授課課程有「初級越南語」、「初級越南語語法」、「東南亞經濟概論」、「臺灣及東南亞區域發展」、「東南亞共同體概論」、「面向東南亞經濟體的臺灣新南向政策」。

 

 著有《初級越南語》、《初級越南語會話》(均由瑞蘭國際出版)。

目錄

目錄

 

推薦序  國立政治大學東南亞語言與文化學士學位學程主任 劉心華

編著者序

有關本書

 

Bài 1: Thuê nhà

租房

Bài 2 : Điện ảnh

電影

Bài 3: Thị thực và thủ tục hải quan

簽證及報關

Bài 4: Quần áo và thời trang

服裝與時尚

Bài 5: Ẩm thực

美食

Bài 6: Hoạt động giải trí

休閒活動

Bài 7: Quan hệ xã hội

社會關係

Bài 8: Trách nhiệm

責任

Bài 9: Tham quan

參觀

Bài 10: Tôn giáo

宗教

Bài 11: Đám cưới

婚禮

Bài 12: Giao tiếp đa văn hóa

跨文化交流

Bài 13: Sự hài lòng trong cuộc sống

生活中令人滿意的事情

Bài 14: Sự kiện nổi bật

重大事件

Bài 15: Vai trò của gia đình trong xã hội

家庭在社會中的角色

Bài 16: Văn hóa vùng miền

地區文化

bottom of page