top of page

初級越南語
(隨書附北越 / 南越朗讀音檔QR Code,以及練習題解答QR Code)


作者:黎氏仁(Lê Thị Nhâm)
 
出版社:瑞蘭國際有限公司
 
出版日期:2021/11/22
 
ISBN:978-986-5560-39-3
 
類別:越南語學習
 
定價:550元

前往購買

dc7f6b5a14d2f5dd0f06d592a0dd6302.png
本書特色

本書特色

 

※專為A1-A2初級越南語學習者量身打造,從發音開始,主題最貼近越南日常生活!

 本書分成兩大部分如下:

 

.「第一部分:聲韻課程」:共5課,介紹越南語的書寫歷史,並帶讀者認識越南語音節系統、語音單位(母音、子音、聲調),輔以大量口說練習,讓讀者清楚掌握越南語的發音規則,特別是聲調以及熟悉拼音方式。5課主題如下:

Bài 1: Giới Thiệu Về Tiếng Việt  越南語簡介

Bài 2: Cấu Trúc Âm Tiết Tiếng Việt  越南語的音節結構

Bài 3: Sự Kết Hợp Giữa Nguyên Âm và Âm Cuối  元音與尾音的結合

Bài 4: Sự Kết Hợp Giữa Nguyên Âm Đôi Và Âm Cuối  雙元音與尾音的結合

Bài 5: Thực Hành Phát Âm  發音練習

.「第二部分:主要課程」:共16課,以會話或短文形式領導教學,主題皆與實際日常生活相關,讓讀者認識越南文化、越南人民及其生活。16課主題如下:

Bài 1: Quốc Tịch, Ngôn Ngữ  國籍、語言

Bài 2: Gia Đình  家庭

Bài 3: Nghề Nghiệp  職業

Bài 4: Thời Gian  時間

Bài 5: Lịch Trình  行程表

Bài 6: Dự Định  計劃

Bài 7: Bốn Mùa  四季

Bài 8: Nơi Chốn  地點

Bài 9: Ở Chợ  在市場

Bài 10: Trong Lớp Học  在教室裡

Bài 11: Việc Thường Ngày  日常生活

Bài 12: Quê Hương  家鄉

Bài 13: Tuổi Trẻ  年少時代

Bài 14: Mối Quan Hệ Họ Hàng  親屬關係

Bài 15: Áo Dài  奧黛

Bài 16: Tình Bạn  友誼

 

 

※跟著本書5大步驟,逐步累積越南語聽說讀寫實力!

 

 從第二部分「主要課程」開始,本書用5大步驟助您強化聽、說、讀、寫能力,內容的呈現方式亦採漸進式教學,逐步增強初級學習者清晰的邏輯能力和嚴謹的表達能力,一起來看看吧!

 

1. 課文:依照每課不同主題,每課課文帶您認識不同面向的越南文化與生活,並依照讀者程度提

  升,從「會話」漸進至「短文」形式,讓學習者熟稔各種表達。

 

2. 生詞:將課文中出現的重點詞彙挑出來,附中文翻譯,方便查找複習,學習者將能掌握日常對話

  中的基礎詞彙。

 

3. 文法:介紹越南語時態、句型、數字、時間、日期與季節、量詞、疑問詞、程度副詞……等重點文

  法,並提供充足例句,讓您學會舉一反三。隨著讀者程度提升,說明將由全中文漸進加入

  越中對照。

 

4. 練習:每課最後都透過「口說練習」、「聽力練習」、「詞彙運用」、「寫作練習」強化您的4大

  能力。

.聽力練習:練習聆聽並理解熟悉主題的基本對話、詞彙和文法。

.口說練習:練習回答簡單問句、在熟悉情境中表達自我。

.詞彙運用:透過填空、聯想、連連看等題型,練習靈活運用詞彙。

.寫作練習:練習書寫簡短文章,例如:自己對未來四年的計畫、自己的日常工作等。

聽力內容與解答提供於練習題解答QR Code中,讀者可自行檢視學習成效。

 

5. 課外閱讀:在最後的幾課中,有鑑於讀者已具備越南語初級程度基礎,本書特別為有心挑戰的讀

   者加入全越南語的「課外閱讀」單元,透過全越南語的文章與練習題,為讀者創造全

   越南語環境,有效累積語感。

 

 《初級越南語》採系統化、漸進式學習法,用紮實課程、多元化的練習題型,助您從零開始,一本打好越南語基礎!

※本書4大特色

 

1. 依照iVPT(國際越南語能力認證檢定)〈初級〉,以及CEFR(歐洲語言共同參考架構)A1、A2

 等級之程度編纂內容,清楚掌握學習者所需。

 

2. 全書「第一部分:聲韻課程」介紹越南語的書寫歷史、發音規則,「第二部分:主要課程」以對

 話、短文帶出生活化主題,搭配重點生詞、文法解說,並隨著學習程度提升,加入越中對照解說

 及全越南語的「課外閱讀」單元,逐步增強初級學習者清晰的邏輯能力和嚴謹的表達能力。

 

3. 「口說練習」、「聽力練習」、「詞彙運用」、「寫作練習」等全方位的實作練習,協助學習者

 將「聽」、「說」、「讀」、「寫」4大技能融會貫通。

 

4. 分別以「標準北方口音(河內)」及「標準南方口音(胡志明市)」錄製全書內容,深入越南,

 本書為最佳利器。

內容介紹

內容介紹

推薦序

 

 東南亞的經濟體在21世紀初已成為世界上增長最快的經濟體之一。2008年經歷了全球金融海嘯的慘痛教訓後,該地區各國為了爭取更多的外貿機會,開始轉變在製造業生產的網絡,尤其是越南的發展狀況,更令人刮目相看。在外資企業持續投資製造業的情況下,越南的經濟成長率持續攀升,並且在出口總額中,電子產業已超越紡織業,顯示出口部門的產業結構轉變。東南亞經濟體也在過去五年中呈現出驚人的增長,其GDP總和相當於世界第五大經濟體。

 

 臺灣與越南雖然沒有正式的外交關係,但是兩國在經貿、投資、教育、社會的交流上至為緊密。其中因婚姻移民來臺的越南籍配偶已達數萬人之多,跨國婚姻新生兒出生人數逐年攀升,所謂新住民的第二代尤屬越南最多,從國小到大學學生人數高達數十萬人,是不容小覷的族群。

 

 根據文化人類學家的觀點,語言作為文化的重要元素,不僅影響著一個人的思維方式和對生活世界的感知,更會影響一個人跨文化的交流能力。近代以來,語言更是文化的具體表現,透過語言的學習,不僅可以體會自己文化的內涵,同時也是跨文化認知和相互理解的有效管道。

 

 國立政治大學因應全球發展的趨勢,於2017年創立東南亞語言與文化學士學位學程,首先以越南語組為起始,將語言學習作為核心,以文化社會專業知識作為輔助,並以加強東南亞區域整體發展的概念為課程設計方向。在各位教師的努力下,將依序出版《初級越南語》、《中級越南語》、《高級越南語》三本教科書,以及搭配的三本《初級越南語會話》、《中級越南語會話》、《高級越南語會話》,提供學生與社會有興趣學習越南語的人士運用。內容豐富,系統完整。雖然不盡完美,還請有識先進不吝指教。

 

 

國立政治大學

東南亞語言與文化學士學位學程主任

劉心華

 

 

編著者序

 

 《初級越南語》是專為越南語入門學生量身打造的教科書。本書依照iVPT(International Vietnamese Proficiency Test,國際越南語能力認證檢定)〈初級〉,以及CEFR(Common European Framework of Reference for Language,歐洲語言共同參考架構)A1、A2等級之程度編纂內容。本教科書一共21課,教學時數共兩學期,共144節課,288小時。

 

 《初級越南語》包含兩大部分如下:

聲韻課程:此部分一共5課,課程設計具系統性,學生將能輕鬆學習越南語音節以及語音單位(母音、子音、聲調)。藉由授課教師與助教的協助,學生在上完15節發音課後,便能夠清楚掌握越南語的發音理論,特別是聲調以及熟悉拼音方式。

 

 主要課程:此部分一共16課,皆為與實際日常生活相關的主題,其中包含句子結構及基本文法重點。每一課均著重七項重點技能:發音、詞彙、文法、聽、說、讀、寫。除此之外,每一課不同的主題課文,讓學生得以認識越南文化、越南人民及其生活。

 

 本教科書以先進的外語教學方式,為臺灣修習越南語的學生編寫,希望這本教科書能夠有助於越南語教學者「好教學」與越南語學習者「好學習」。在編寫的過程中,受到許多學程老師與學生的幫助以及熱情的意見回饋,使本書內容更加提升、更加適合學習,在此致上謝意。

雖然已盡力編寫,但此書必定仍有待改進之處,歡迎各界先進以及學生們提供意見回饋,讓本教科書更加完善。

 

 再次感謝我的授課單位國立政治大學、外語學院、東南亞語言與文化學士學位學程的長官以及莘莘學子們,使我的教學得以更加精進以及促使我完成這本教科書。

 

黎氏仁

作者簡介

作者簡介

黎氏仁(Lê Thị Nhâm)

 

國立政治大學東南亞語言與文化學士學位學程專任助理教授

 

國立高雄科技大學工業工程與管理系(地區經濟研究)博士

國立高雄科技大學國際企業管理學系碩士

越南胡志明技術師範大學(Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)經濟學系學士

 

於2010年來臺灣攻讀碩、博士,並開啟了越南語教學之路。對臺越教育、東南亞發展及經濟有深入研究。研究領域包含「東南亞研究」、「東南亞經濟」、「越南移民」、「越語教學」。主要教授課程有「初級越南語」、「初級越南語語法」、「東南亞經濟概論」、「臺灣及東南亞區域發展」、「東南亞共同體概論」、「面向東南亞經濟體的臺灣新南向政策」。

目錄

目錄

 

推薦序 國立政治大學東南亞語言與文化學士學位學程主任 劉心華

編著者序

有關本書

 

 

Phần I: Bài Học Về Ngữ Âm

第一部分:聲韻課程

 

Bài 1: Giới Thiệu Về Tiếng Việt

第一課:越南語簡介

Bài 2: Cấu Trúc Âm Tiết Tiếng Việt

第二課:越南語的音節結構        

Bài 3: Sự Kết Hợp Giữa Nguyên Âm và Âm Cuối

第三課:元音與尾音的結合        

Bài 4: Sự Kết Hợp Giữa Nguyên Âm Đôi Và Âm Cuối

第四課:雙元音與尾音的結合    

Bài 5: Thực Hành Phát Âm

第五課:發音練習     

 

 

Phần II: Bài Học Chính

第二部分:主要課程

 

Bài 1: Quốc Tịch, Ngôn Ngữ

第一課:國籍、語言

Bài 2: Gia Đình

第二課:家庭

Bài 3: Nghề Nghiệp

第三課:職業

Bài 4: Thời Gian

第四課:時間

Bài 5: Lịch Trình

第五課:行程表

Bài 6: Dự Định

第六課:計劃

Bài 7: Bốn Mùa

第七課:四季

Bài 8: Nơi Chốn

第八課:地點

Bài 9: Ở Chợ

第九課:在市場

Bài 10: Trong Lớp Học

第十課:在教室裡

Bài 11: Việc Thường Ngày

第十一課:日常生活

Bài 12: Quê Hương

第十二課:家鄉

Bài 13: Tuổi Trẻ

第十三課:年少時代

Bài 14: Mối Quan Hệ Họ Hàng

第十四課:親屬關係

Bài 15: Áo Dài

第十五課:奧黛

Bài 16: Tình Bạn

第十六課:友誼

bottom of page