top of page

初級越南語會話
(隨書附北越 / 南越朗讀音檔QR Code,以及練習題解答QR Code)


作者:黎氏仁(Lê Thị Nhâm)
 
出版社:瑞蘭國際有限公司
 
出版日期:2021/10/28
 
ISBN:978-986-5560-40-9
 
類別:越南語學習
 
定價:480元

前往購買

dc7f6b5a14d2f5dd0f06d592a0dd6302.png
本書特色

本書特色

 

★ 本書專為初級越南語(A1-A2)程度的學習者量身打造,主題內容豐富實用,讓您全方位學習越

 南語!

 本書依照iVPT(International Vietnamese Proficiency Test,國際越南語能力認證檢定),以及CEFR(Common European Framework of Reference for Language,歐洲語言共同參考架構)之A1、A2程度編纂內容,是一本完全掌握學習者程度,讓學習者能夠開心學、又學得扎實的初級實用越南語會話教材。內容如下:

 

Bài 1: Chào Hỏi(問候)

Bài 2: Làm Quen(認識)

Bài 3: Gọi Món(點餐)

Bài 4: Mua Sắm(購物)

Bài 5: Thói Quen và Sở Thích(習慣與嗜好)

Bài 6: Gọi Điện Thoại(打電話)

Bài 7: Hỏi Đường(問路)

Bài 8: Lời Mời(邀請)

Bài 9: Thăm Bạn(拜訪友人)

Bài 10: Mô Tả(描述)

Bài 11: Kỳ Nghỉ(假期)

Bài 12: Tết Nguyên Đán(農曆新年)

Bài 13: Dự Tiệc(參與聚會)

Bài 14: Tính Cách(性格)

Bài 15: Ở Bưu Điện(在郵局)

Bài 16: Lễ Hội Đền Hùng(雄王節)

Bài 17: Hoạt Động Xã Hội(社會活動)

Bài 18: Thời Tiết(天氣)

 

 

★本書5大學習架構,讓您深入學習越南語,紮實打好初級越南語會話根基!

 全書18課,透過不同的會話主題,讓學習者認識越南文化、越南人民及其生活。此外,每一課利用7個初階語言學習技巧:「發音」、「詞彙」、「文法」、「聽」、「說」、「讀」、「寫」,強化學習者學習語言的各項能力。只要跟著本書按部就班地學習,不僅能夠提升會話實力,同時還能增進語法,以及打下口語常用之詞彙基礎,並說出一口漂亮的越南語。

每課學習內容分別如下:

 

1. 個人意見:透過討論掌握課程主題

 為活化學習者的思考,透過討論與回答問題,學習者可掌握該課課程的主題。

 

2. 會話:透過對話討論各種主題

 每一課皆有1~3篇貼近越南實際生活的會話主題及對話內容,透過該主題及內容,可認識越南文

 化及相關知識。另有針對會話內容的問答題,讓學習者練習用越南語表達想法。

 

3. 生詞:列舉會話中出現的詞彙

 列出會話中出現的生詞,並有中文翻譯輔助理解,可增加日常對話的詞彙量,並理解諺語、格言

 等傳統說法。可辨別南北越詞彙,並認識純越南語、漢越語、外來語及混合越南語。

 

4. 文法:深入理解口語文法結構

​ 整理出會話中出現的各項文法,並有詳細解說及例句、中文翻譯。透過文法解說認識人稱代名

 詞、代名詞、基本用法和簡單句型,並學習口語文法結構及所需詞彙,理解疑問詞(à, gì,

 nào…)、介詞(của, ở, tại…)、量詞(người, đứa, kẻ…)、助詞(đấy, thế, nhé, ừ)、情態動詞

 (muốn, có thể, cần, phải, nên)、感嘆詞(ơi)、語氣詞(cơ / kia)、比較副詞(bằng, hơn,

 nhất)等用法。

 

5. 實作練習:每一課皆有4項實作練習,協助學習者自行檢測學習成果

.口說練習:應用所學到的詞彙、語法,使用適當的語調,利用完整的句子,練習表達感受及想

   法。

.詞彙運用:透過替代練習,一舉掌握詞彙,熟悉句型。

.聽力練習:透過聆聽音檔中的句子及對話,提升辨別音調、理解內容、掌握主題的能力。

.寫作練習:利用所學的基礎詞彙與語法,練習完成句子、撰寫長句、短文及文化報告,例如自我

   介紹、旅遊經驗等。

 

★隨書附上北越 / 南越雙口音音檔QR Code,是您深入越南的最佳利器!

掃描封面QR Code,即可下載標準北方口音(河內)及標準南方口音(胡志明市)音檔。跟著練習,不僅可加強「聽」與「說」的能力,更能學習兩種不同的越南語口音。

 

 

★隨書附上練習題解答QR Code,隨時自我檢視聽、說、讀、寫的學習狀況!

掃描封面QR Code,還能下載全書練習題解答及聽力練習文本,隨時自行檢視學習程度。

 

 

 《初級越南語會話》有別於市面上的越南語教科書,課程內容注重實際的運用,學習生活上真正實用的越南語。

本書4大特色:

1. 依照iVPT(國際越南語能力認證檢定)〈初級〉,以及CEFR(歐洲語言共同參考架構)A1、A2

 等級之程度編纂內容,清楚掌握學習者所需。

2. 將重要且常用的文法、句型、生詞,結合越南實際生活,以不落俗套的方式呈現於課文中,讓文

 化元素自然而然融入語言學習,協助學習者打下扎實的基礎。

3. 並有「口說練習」、「詞彙運用」、「聽力練習」、「寫作練習」等全方位的實作練習,協助學

 習者將「聽」、「說」、「讀」、「寫」4大技能融會貫通。

4. 分別以「標準北方口音(河內)」及「標準南方口音(胡志明市)」錄製全書內容,深入越南,

 本書為最佳利器。

內容介紹

內容介紹

推薦序

 東南亞的經濟體在21世紀初已成為世界上增長最快的經濟體之一。2008年經歷了全球金融海嘯的慘痛教訓後,該地區各國為了爭取更多的外貿機會,開始轉變在製造業生產的網絡,尤其是越南的發展狀況,更令人刮目相看。在外資企業持續投資製造業的情況下,越南的經濟成長率持續攀升,並且在出口總額中,電子產業已超越紡織業,顯示出口部門的產業結構轉變。東南亞經濟體也在過去五年中呈現出驚人的增長,其GDP總和相當於世界第五大經濟體。

 臺灣與越南雖然沒有正式的外交關係,但是兩國在經貿、投資、教育、社會的交流上至為緊密。其中因婚姻移民來臺的越南籍配偶已達數萬人之多,跨國婚姻新生兒出生人數逐年攀升,所謂新住民的第二代尤屬越南最多,從國小到大學學生人數高達數十萬人,是不容小覷的族群。

 根據文化人類學家的觀點,語言作為文化的重要元素,不僅影響著一個人的思維方式和對生活世界的感知,更會影響一個人跨文化的交流能力。近代以來,語言更是文化的具體表現,透過語言的學習,不僅可以體會自己文化的內涵,同時也是跨文化認知和相互理解的有效管道。

 國立政治大學因應全球發展的趨勢,於2017年創立東南亞語言與文化學士學位學程,首先以越南語組為起始,將語言學習作為核心,以文化社會專業知識作為輔助,並以加強東南亞區域整體發展的概念為課程設計方向。在各位教師的努力下,將依序出版《初級越南語》、《中級越南語》、《高級越南語》三本教科書,以及搭配的三本《初級越南語會話》、《中級越南語會話》、《高級越南語會話》,提供學生與社會有興趣學習越南語的人士運用。內容豐富,系統完整。雖然不盡完美,還請有識先進不吝指教。

 

 

國立政治大學

東南亞語言與文化學士學位學程主任

劉心華

 

 

 

編著者序

 《初級越南語會話》是為國立政治大學東南亞語言與文化學士學位學程越語組一年級學生所編寫的教材。本書依照iVPT(International Vietnamese Proficiency Test,國際越南語能力認證檢定)〈初級〉,以及CEFR(Common European Framework of Reference for Language,歐洲語言共同參考架構)A1、A2等級之程度編纂內容。本書共18課,教學約2學期,共144節課,288小時。

 

 《初級越南語會話》透過實際生活中的對話,例如:打招呼、結識朋友、訂餐、購物、習慣與喜好……,並介紹日常溝通用字與文法。每一課皆著重7項重點技能,分別為「發音」、「詞彙」、「文法」、「聽」、「說」、「讀」、「寫」。除此之外,各課不同的主題,還能讓學生得以認識越南文化、越南人民及其生活。

 

 本書乃為臺灣主修越南語的學生量身打造,採取專業又不落俗套的外語教學方式編寫,無非是希望這本書有助於越語教學者「好教學」,與越語學習者「好學習」。在編寫的過程中,受到許多東南亞學程老師與學生的幫助以及熱情的意見回饋,使得本書內容更加提升,更加適合學習,在此致上謝意。

 

 雖然編著者已傾力編寫,但想必仍有若干待改進之處,歡迎各界先進以及學生們提供意見回饋,讓本書更加完善。

 

 再次感謝國立政治大學、外語學院、東南亞學程的長官們以及莘莘學子們使我的教學得以更加精進並促使我完成本書。

 

 

編著者  黎氏仁

作者簡介

作者簡介

黎氏仁(Lê Thị Nhâm)

 

國立政治大學東南亞語言與文化學士學位學程專任助理教授

 

國立高雄科技大學工業工程與管理系(地區經濟研究)博士

國立高雄科技大學國際企業管理系碩士

越南胡志明技術師範大學(Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)經濟學系學士

 

於2010年來臺灣攻讀碩、博士,並開啟了越南語教學之路。對臺越教育、東南亞發展及經濟有深入研究。研究領域包含「東南亞研究」、「東南亞經濟」、「越南移民」、「越南語教學」。主要授課課程有「初級越南語」、「初級越南語語法」、「東南亞經濟概論」、「臺灣及東南亞區域發展」、「東南亞共同體概論」、「面相東南亞經濟體的臺灣新南向政策」。

目錄

目錄

 

推薦序  國立政治大學東南亞語言與文化學士學位學程主任  劉心華

編著者序

有關本書

 

Bài 1:Chào Hỏi

  問候

 

Bài 2:Làm Quen

  認識

 

Bài 3:Gọi Món

  點餐

 

Bài 4:Mua Sắm

  購物

 

Bài 5:Thói Quen và Sở Thích

  習慣與嗜好

 

Bài 6:Gọi Điện Thoại

  打電話

 

Bài 7:Hỏi Đường

  問路

 

Bài 8:Lời Mời

  邀請

 

Bài 9:Thăm Bạn

  拜訪友人

 

Bài 10:Mô Tả

  描述

 

Bài 11:Kỳ Nghỉ

       假期

 

Bài 12:Tết Nguyên Đán

    農曆新年

 

Bài 13:Dự Tiệc

       參與聚會

 

Bài 14:Tính Cách

       性格

 

Bài 15:Ở Bưu Điện

       在郵局

 

Bài 16:Lễ Hội Đền Hùng

        雄王節

 

Bài 17:Hoạt Động Xã Hội

       社會活動

 

Bài 18:Thời Tiết

       天氣

bottom of page